televizor sony logo

18. veljače 2015
tomislav hecimovic

popravak sony televizora